Deklaracja dostępności strony internetowej www.osir.brzostek.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku.

 • Data publikacji strony internetowej:27.12.2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:21.03.2024

Strona internetowa ośrodka jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  wyjątkiem  niżej wymienionych niezgodności lub wyłączeń:
– brak  podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
– brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– brak  mapy strony
– brak focusa wokół elementów nawigacyjnych

Powyżej wymienione niezgodności/wyłączenia są w trakcie usuwania i zostaną zrealizowane w terminie do 02 lutego 2021 roku.  

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 27.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 • Deklaracja zostanie poddana przeglądowi i aktualizacji do dnia: 05.02.2021 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kozłowska.
 • e-mail: halasportowa@brzostek.pl
 • Telefon: +48 146395980

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku
 • Adres: ul. M. N Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek
 • e-mail: kierownikosir@brzostek.pl
 • Telefon: +48 146395980 wew. 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW OSiR BRZOSTEK

Hala widowiskowo-sportowa im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Brzostku przy
ul. M. N. Mysłowskiego 11

 • Na parkingu przed budynkiem hali sportowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • W skład obiektu wchodzą następujące elementy:
  – wielofunkcyjna hala sportowa o wymiarze parkietu 46 m x 24 m; wraz z otwierana sceną do organizacji występów scenicznych;
  – widownia dla widzów mieszcząca 271 stałych miejsc siedzących na dwóch kondygnacjach;
  – hol wejściowy, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia dla obsługi, magazyn, ciągi komunikacyjne, itd;
  – siłownia sportowa zlokalizowana na parterze budynku wyposażona w urządzenia zawierające  30 stanowisk do ćwiczeń;
  – sala fitness zlokalizowana na piętrze budynku wyposażona w sprzęt do zajęć aerobiku.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (do części biurowej i usługowej).
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma informacji głosowych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Nie ma możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody.
 • Wejście nie posiada podjazdu dla wózków.
 • W budynku znajduje się jedna winda – platforma dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja między piętrami odbywa się za pośrednictwem windy lub schodów. 
 • W windzie brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra. Dla wygody osób z ograniczeniami w poruszaniu, którzy korzystają z windy pracownik OSiR Brzostek każdorazowo asystuje tej osobie podczas wejścia, jazdy i wyjścia
  z kabiny windy. 
 • W budynku hali sportowej znajdują się dwa sanitariaty WC  dostosowane dla osób niepełnosprawnych (1 na poziomie „0” oraz 1 na poziomie „1”).
 • W budynku hali brak wydzielonych przebieralni i natrysków dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzi od strony południowej jedno wejście główne, przy którym zlokalizowana jest również winda – platforma dla osób niepełnosprawnych. Oprócz wejścia głównego od strony wschodniej i północnej budynku zlokalizowane są wyjścia ewakuacyjne prawidłowo oznaczone. Budynek ma dwie kondygnację (poziomy). Wewnątrz budynku znajdują się dwie klatki schodowe.
 • Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest przez wejście główne (winda).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolna 13

 • Do Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” można wejść prze furtkę ogrodzenia znajdującą się przy ul. Szkolnej.
 •  Obiekt składa się z: boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego
  o nawierzchni syntetycznej (piłka koszykowa, piłka siatkowa), kortu do tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej, budynku zaplecza szatniowo-technicznego,
  w którym mieszczą się pomieszczenia dla instruktorów/pracowników obsługi, szatnie
  z węzłami sanitarnym WC oraz magazyn sprzętu. Kompleks sportowy posiada również trybunę dla widzów mającą 96 miejsc siedzących oraz ogrodzenie wraz
  z piłkochwytami i oświetlenia umożliwiające korzystanie z obiektu w porze nocnej.
 • Obiekt działa sezonowo w miesiącach marzec – listopad.  
 • Do budynku szatniowo-technicznego prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku szatniowo-technicznym znajduje się jeden sanitariat WC dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 • W budynku szatniowo-technicznym brak wydzielonych przebieralni i natrysków dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stadion OSiR Brzostek przy ul. Okrągła 26

 • Na stadion można wejść przez bramę oraz furtkę przy ul. Okrągłej 26. 
 • Obiekt działa sezonowo w miesiącach marzec – listopad 
 • W skład obiektu wchodzą następujące elementy:
  – płyta główna stadionu wraz z niezbędnym wyposażeniem stadionu piłkarskiego, bieżnia LA o nawierzchni żużlowej, trybuna dla widzów mieszcząca 600 miejsc siedzących oraz elektryczną tablicę wyników;
  – pełnowymiarowa płyta treningowa do piłki nożnej wyposażona w bramki, sztuczne oświetlenie oraz trybunę dla widzów mieszczącą 96 miejsc siedzących;
  – plac rekreacyjny zawierający kompletnie wyposażone boisko do plażowej piłki siatkowej;
  – siłownia zewnętrzna  wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń – łącznie 15 stanowisk;
  – drewniana wiata grillowa;
  – zadaszona scena do organizacji koncertów;
  – murowany budynek  sanitariatów dla publiczności;
  – dwa garaże blaszane do przechowywania sprzętu sportowego;
  – budynek kasy biletowej zlokalizowany obok furtki wejściowej;
  – budynek socjalno-szatniowy z pokojami dla gości będący własnością CKiCz Brzostek;
  – ogrodzenia z bramami i furtkami oraz ciągami komunikacyjnymi.
 • Osoby na wózkach wykorzystując ciągi piesze z kostki brukowej  mogą korzystać
  z trybuny boiska treningowego oraz mają możliwość korzystania z dolnego rzędu trybuny przy boisku głównym.
 • Na terenie obiektu nie ma sanitariatów WC dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku socjalno-szatniowym brak wydzielonych przebieralni i natrysków dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku socjalno-szatniowym  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stadion Piłkarski OSiR Siedliska-Bogusz 

 • Stadion jest ogrodzony można wejść na murawę płyty boiska przez bramę lub furtkę od strony południowej.  
 • W skład obiektu wchodzą następujące elementy:
  – ogrodzona płyta główna stadionu wraz z niezbędnym wyposażeniem stadionu piłkarskiego tj. bramkami i boksami dla zawodników rezerwowych;
  – za ogrodzeniem płyty od strony południowej  zlokalizowana jest trybuna dla widzów mieszcząca 54 miejsca siedzące;
  – za ogrodzeniem płyty od strony zachodniej zlokalizowany jest garaż blaszany do przechowywania sprzętu sportowego.
 • Na terenie obiektu nie  ma podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się na murawę boisko korzystając z bramy wjazdowej.
 •  Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Na terenie obiektu nie ma sanitariatów WC  dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie obiektu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.