Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku

Utworzenie jednostki:

W celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej Rada Miejska w Brzostku utworzyła z dniem 1 maja 2016 roku jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku. Cele, zadania, zarządzanie i organizację oraz gospodarkę majątkiem i finansami ośrodka określa uchwalony statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/100/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 lutego 2016 roku.

Zadania statutowe:

 • zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami
  sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Brzostek;
 • realizacja zadań Gminy Brzostek w zakresie kultury fizycznej i sportu w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia oraz optymalne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w tym
  zakresie;
 • konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy
  sportowo-rekreacyjnej;
 • udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Gminy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym
  stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym;
 • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom Gminy;
 • popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia;
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym
  osobom niepełnosprawnym;
 • organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez
  sportowo-rekreacyjnych;
 • zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • współpraca z organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej;
 • wynajem obiektów i urządzeń, w szczególności na cele związane z organizacją wystaw, pokazów imprez związanych z tematyką sportową;
 • prowadzenie szkolenia grup młodzieżowych oraz uczestniczenie w rozgrywkach sportowych.

 • 39-230 Brzostek ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego 11
 • halasportowa@brzostek.pl
 • 14-639-59-80